Anvisningar

PROJEKT ALBERT inbjuden tävling

5.1 Begärda handlingar

Planerna presenteras på högst sex planscher i A1-format, samt i en av planschernas innehåll sammanställd PDF-fil i A3-format på en minnessticka. En beskrivning av tävlingsförslagets lösning visas på en av planscherna, och därutöver som en separat PDF-fil i A4-format.

För mediapresentation av tävlingen bör dessutom ges en kort beskrivning och tre (3) st JPG-pressbilder av tävlingsförslaget. Alla tävlingshandlingar bör förses med ett motto som de tävlande själv hittar på.

(Bilaga: 011_6_6_D.jpg)

5.2 Beskrivning av tävlingshandlingarna

1. TÄVLINGSFÖRSLAGET

(Högst sex planscher i A1-format):

Plansch 1 (A1)

 • Projektbeskrivning i textform
 • Helhetsplan 1:500
  — I planen presenteras områdets helhetsidé. Dessutom bör man visa hur funktioner och byggnaden placeras, trafik- och lätt-trafikarrangemang, grönområden, samt höjdförhållanden och våningsantal.

Planscherna 2—6 (A1)

 • Planritningar, fasader och sektioner 1:200
  — Planritningar på alla våningsplan och takplan.
  — Fasader och sektioner från ställen som är väsentliga för förslaget.
  — I planritningarna visas utrymmenas namn och storlek (yta), nivåernas höjdläge, snittmarkeringar och eventuella övriga förtydliganden.
  — I fasad och sektionsritningarna visas höjdmarkeringar, material, färger, takformer och anslutningar till omgivningen.
  Den omgivande marken visas i markplanets planritning.
 • Sektion samt utdrag och fasad 1:50. Ur sektionen bör framgå utställningsutrymmets belysningsprinciper (dagsljus/konstljus).
 • Visualiseringsbilder
  — Minst ett ute- och ett innerperspektiv för att tydliggöra förslaget.
 • Övrigt visualiseringsmaterial kan visas inom det tillåtna planschantalet.
  — t.ex. schema över funktionernas placering, trafikarrangemang, flexibla lösningar osv

2. TÄVLINGSFÖRSLAGETS PLANSCHER 1—6 FÖRMINSKADE (50 %) TILL A3-FORMAT

En PFD-fil med sex sidor i A3-format (300 ppi). Förminskningarna måste vara läsbara.

3. BESKRIVNING AV TÄVLINGSFÖRSLAGETS LÖSNING

 • En PDF-fil med högst två sidor i A4-format.I beskrivningen presenteras lösningens arkitektoniska, funktionella, tekniska och stadsmiljömässiga huvudprinciper. Därutöver bör de väsentliga tekniska lösningarna presenteras, liksom ytor och volymer.
 • En beskrivning av hur man uppnått de allmänna och specifika målen, samt innovationer som befrämjar museiverksamhet.
 • Beskrivningen presenteras på tävlingsförslagets A1-planscher, men den bör också levereras som separat A4-dokument, där textens fontstorlek är 11pt.

4. PRESSBILDER 1—3

Tre presentationsbilder som separata JPG-filer (300ppi).

5. Miniatyrmodell

Modell görs i skala 1:200.

Över tävlingsområdet med omgivning tillverkas en modell, där tävlingsförslagens miniatyrmodeller monteras för bedömning.

5.3 Tävlingssekretess

Tävlingsförslagets varje dokument förses med ett motto. Tävlingens sekreterare försäkrar sig om att materialet som levereras till juryn inte innehåller upphovsmännens person- eller adressuppgifter.

Med tävlingsförslaget skickas ett slutet ogenomskinligt kuvert, försett med täcknamnet. På kuvertet skrivs ”Namnkuvert”. Kuvertet skall innehålla förslagets motto och förslagsställarens namn, adress och telefonnummer samt eventuella medhjälpare.

Minnesstickan skall vara anonymiserad, och på den skall skrivas förslagets motto.

5.4 Inlämning av tävlingsförslagen

Planscherna, en minnessticka och miniatyrmodellen levereras 20.12.2018 direkt till EKTA-museet i Raseborg.

Adressen är Gustav Wasas gata 11, 10600 Raseborg

Personen som tar emot förslagen är amanuens Vesa Kiljo, han finns på plats kl. 9–16. Tel. 040 587 2197, epost vesa.kiljo@raseborg