Syfte

PROJEKT ALBERT inbjuden tävling

4.1 Centrala mål

Projektet har flera centrala målsättningar.

Albert de la Chapelles konststiftelses mål:

 • Att bygga en museibyggnad som är attraktiv, intressant och ett konstverk i sig.
 • Att synliggöra, bevara och utvidga konstsamlingen.
 • Att erbjuda utrymme för temporära utställningar.
 • Att vara lokalt det viktigaste, och även nationellt ett betydelsefullt, unikt konstmuseum.
 • Att planera museet noggrant, och bygga det högklassigt.
 • Att vara starkt lokalt förankrat (Albert de la Chapelle är hemma från trakten).

EKTA museets mål:

 • Att förverkliga en enhetlig museihelhet i hela kvarteret, som omfattar EKTA-museet, Stiftelsen Pro Artibus utrymmen, och museet som nu skall planeras och byggas.
 • Att skapa en portalbyggnad för hela kvarteret, med för alla gemensam info och biljettförsäljning.
 • Att öka museets synlighet mot Gustav Wasas gata, och mot staden i allmänhet.
 • Att få mera utrymme för konst- och växlande utställningar.

Raseborgs stads mål /stadsbildsmässig målsättning

 • Att skapa en attraktionspunkt i stadsbilden, och synliggöra museikvarteret bättre.
 • Att öka stadens synlighet och därmed turismen.
 • Att förbättra trafikarrangemangen runt museikvarteret.

Utöver dessa mål bör den hållbara utvecklingens principer följas i både byggande, användning och underhåll.

Byggnaden bör vara tydligt offentlig till sin karaktär, och samtidigt ansluta på ett tidlöst sätt till stadens struktur på ett förstärkande, livgivande och vackert sätt.

Speciell uppmärksamhet bör fästas vid utställningsutrymmenas belysning (både naturlig och artificiell).

Enligt grundundersökningen är källare möjlig att förverkliga.

Den nya museibyggnaden har i förplaneringen uppskattats kunna vara ca. 1100 ± 100 m², men de tävlande ges möjlighet att avvika från detta i sitt förslag, om det uppfyller planeringsuppgiftens grundläggande målsättningar.

EKTA museets nuvarande yta är 1118 br-m²/920 netto-m², varav det egentliga utställningsutrymmet upptar 470 m². Stiftelsen Pro Artibus har 585 br-m²/455 netto-m², varav det egentliga utställningsutrymmet upptar 155 m²

(Bilaga: 011_6_4_A.jpg)

4.2 Tidtabell och kostnader för förverkligandet

Avsikten är att museets planering påbörjas snart efter att tävlingen är avgjord.

4.3 Planeringsanvisningar

4.3.1 Områdets planeringsanvisningar

Det nya konstmuseet skall vara ett attraktivt konstverk i sig, och samtidigt skapa en högklassig och intressant helhet tillsammans med EKTA-museet och Stiftelsen Pro Artibus byggnad.

Museet bör återskapa gatubilden, och fylla ut det obebyggda hörnet av Gustav Wasas gata och Brunnsgatan. Det skall utgöra hela museikvarterets ingång, och locka besökare att bekanta sig med museerna.

Såväl fotgängar- som bil- och busstrafik bör bli så smidig som möjligt. Det är möjligt att göra små ändringar i Gustav Wasas gatas dragning.

Trädbeståndet inom byggområdet beaktas i möjligaste mån.

4.3.2 Rumsprogram och projektets omfattning

Rumsprogram, se bilaga.

De angivna ytorna är riktgivande. Av speciella arkitektoniska skäl kan arean minskas med 10–15%. Sättet som rumsprogrammet minskas sker efter tävlandens omdöme. Helhetens funktionalitet är ändå det primära, och det behövs minst 620 m² utställningsutrymme.

EKTA-museets nuvarande utrymmen och verksamhet beskrivs i separat bilaga.

Stiftelsen Pro Artibus utrymmen och verksamhet beskrivs i separat bilaga.

4.3.3 Tekniska mål

Planeringslösningen bör i ett livscykelperspektiv vara förmånlig och grunda sig på sunda ekologiska värderingar. I materialvalen föredras icke processade, naturliga produkter, som genom tiderna visat sig vara hållbara och lätta att underhålla.

Med valen av konstruktioner och material kan man i väsentlig grad påverka inneluftens fukt- och värmebalans, och med rätt byggnadsmaterial kan man avsevärt påverka behovet av teknisk apparatur för styrning av inneklimatets värme- och ventilation.

I konstmuseet bör den för konstverken lämpligaste luftfuktigheten och jämna temperatur kunna upprätthållas på ett hållbart och lättskött sätt.

En byggnads kostnader under användningstiden är höga jämfört med byggkostnaderna; ju bättre man tar hänsyn till detta i byggandet, desto förmånligare blir byggnaden under sin livstid.

4.4 Bedömningsgrunderna för tävlingsförslagen

Juryn kommer i sin bedömning att betona följande aspekter:

Det nya museets högklassiga rumsliga och arkitektoniska utformning samt förverkligandet av de givna funktionella målen.

Ett arkitektoniskt och stadsbildsmässigt imponerande museum och museikvarter samt en okonstlad och samtidigt kreativ anpassning till det nuvarande museiområdet och gatubilden.

Beaktande av ekenäs stadsbild och historiska värde.

Beaktande av den hållbara utvecklingens principer i rumsliga lösningar och materialval.

Lösningens genomförbarhet och en balanserad lösning av de estetiska, funktionella och teknisk-ekonomiska målen.
Juryn kommer att låta göra en (utomstående) bedömning av omfång och kostnader samt de nödvändiga tekniska analyserna av de bästa förslagen som grund för de slutliga besluten.

En förtjänstfull lösning av helheten kommer att bedömas som viktigare än del-lösningar eller detaljernas korrekthet

Bild över Projekt Alberts område. (Bilaga: 009_027.jpg)