Tävlingsinfo

PROJEKT ALBERT inbjuden tävling

1.1 Tävlingens arrangör, dess karaktär och syfte

Tävlingen ordnas av Albert de la Chapelles konststiftelse, och dess syfte är att finna en planeringslösning som erbjuder utrymmen för stiftelsens konstsamling, och samtidigt både funktionellt och konstruktionsmässigt komplettera kvarteret som redan inhyser Västra Nylands landskapsmuseum EKTA och Stiftelsen Pro Artibus konstcentrum ”Elverket”, så att de i framtiden tillsammans bildar ett enhetligt ”Kulturkvarter”.

Tävlingen är en inbjuden tävling med sex deltagande arkitekter/arkitektgrupper, och meningen är att den arkitekt/grupp, som gjort det vinnande förslaget, skall få i uppdrag att planera museibyggnaden.

När tävlingsbidragen är inlämnade, och medan juryarbetet pågår, skall förslagen ställas ut till allmänhetens påseende på EKTA museet. Noggrannare tider för utställningen meddelas senare.

När byggnaden står färdig är det meningen att den skall överlåtas till Raseborgs stad att äga och förvalta

EKTA museums huvudbygnaden.
(Bilaga: 011_6_3_A2.jpg)

011 6 3 F2 xs

Ingång till Galleri Elverket.
(Bilaga: 011_6_3_F2.jpg)

1.2 Inbjudna deltagare

Till tävlingen inbjuds följande arkitekter/arbetsgrupper:

 • OOPEAA / Anssi Lassila
 • AOR
 • Avanto architects
 • JKMM architects
 • Esa Ruskeepää
 • Collaboratorio arkkitehtuuria

1.3 Ersättning som betalas till de tävlande

Till varje deltagande grupp som lämnat in ett godkänt förslag betalas ett arvode på 20 000 € + 24 % moms. Det vinnande förslagets tävlingsarvode avdras från det slutliga arvodet för planeringsuppdraget. Arvodena betalas via Finlands Arkitektförbund SAFA. Enligt tävlingsreglerna behåller SAFA 10 % av prissumman, detta täcker SAFA:s kostnader och arvodet till jurymedlemmen som SAFA utser.

Målsättningen är att den vinnande arbetsgruppen får som uppdrag att sköta projektets huvudplanering och arkitektplanering.

1.4 Juryn

Tävlingsarrangören har utsett följande jurymedlemmar:

 • Henrik de la Chapelle, styrelseordförande för Serlachius konstmuseum, projektgruppens ordf.
 • Göran Wörlund, advokat, projektgruppens medlem, juryns sekreterare (inte röstberättigad).
 • Eric Adlercreutz, arkitekti SAFA.
 • Kai Kartio, museichef Amos Rex.
 • Dan Lindholm, museichef EKTA museicentret och Västra Nylands Landskapsmuseum.
 • Sabina Westerholm, vd Stiftelsen Pro Artibus.
 • Simon Store, stadsplanearkitekt, Raseborgs stad.

Av Finlands Arkitektförbund utsedd jurymedlem:

 • Jenni Reuter, prof. arkitekt SAFA

Henrik de la Chapelle fungerar som ordförande för juryn.

Göran Wörlund fungerar som sekreterare för juryn.

Juryn kommer att höra åtminstone Piia Nordström (Ansvarig gatuchef Raseborgs stad).

Juryn har rätt att höra övriga experter som den anser behövs.

Experterna och juryns sekreterare deltar inte i beslutsfattandet. De har inte heller rätt att delta i tävlingen.

1.5 Tävlingsprogrammets godkännande

Tävlingsprogrammet med bilagor har godkänts av arrangören, jury:n och SAFA:s tävlingsexpert.

1.6 Överlämnande av tävlingens programhandlingar

Tävlingsprogrammet med bilagor skickas per e-post direkt till de inbjudna byråerna, utom utställningskatalogen, som skickas med post.

1.7 Tävlingens tidtabell

Tävlingen börjar 17. september 2018

Tävlingstiden slutar 20.12 2018 (allt material lämnas in samtidigt).