Uppdraget

PROJEKT ALBERT inbjuden tävling

3.1 Tävlingsuppdragets bakgrund

Albert de la Chapelle är en finsk genetiker och vetenskapsman, ursprungligen hemma i Raseborgstrakten, och för nuvarande verksam som professor vid The Ohio State University i USA.

Konststiftelsen som han har grundat äger en relativt stor och växande samling målningar från sent 1800-tal och framåt, ofta med västnyländsk anknytning. Målningarna presenteras i utställningskatalogen, som skickas till de tävlande.

I den inbjudna arkitekturtävlingen som ordnas nu eftersträvas en högklassig byggnad, som skall innehålla stiftelsens konstsamling och dessutom erbjuda utrymmen för temporära utställningar, samtidigt som den utgör en portalbyggnad för hela museikvarteret.

När byggnaden är färdig kommer den att doneras till Raseborgs stad

Gustav Wasas gata året 1910.
(Bilaga: 011_6_7_B.jpg)

Gustav Wasas gata, 1932.
(Bilaga: 011_6_7_E.jpg)

3.2 Tävlingsområdet

3.2.1 Tävlingsområdets gränser

Tävlingsområdet ligger i Raseborg, i Ekenäs centrum, inom synhåll från gamla torget, och några kvarter från stadens historiska centrum med dess trähus och gråstenskyrka.

Tävlingsområdet omfattar i princip hela museitomten, som är 5051 m² stor. Den nya museibyggnadens byggnadsområde angränsar till Gustav Wasas gata och Brunnsgatan.

3.2.2 Markägoförhållanden

Raseborgs stad äger hela museiområdets tomt, och således även tävlingsområdet. Byggnaderna ägs av staden, utom Pro Artibus hus, som ägs av Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar.

3.2.3 Befintliga byggnader på tävlingsområdet

I tävlingsområdets grannkvarter är byggnaderna 2—3 våningar höga, från många olika årtionden, och de innehåller typiskt småskalig affärsverksamhet på bottenvåningen och bostäder i de övre våningarna.

På tävlingsområdet finns sedan tidigare Västra Nylands landskapsmuseum EKTA och Stiftelsen Pro Artibus konstcentrum. Tävlingens byggnadsområde omfattar tomtens nordvästra hörn, som länge har varit obebyggt. Även om museets huvudingång är i det ifrågavarande hörnet av tomten, så har dess synlighet mot gatan/staden varit anspråkslös. Museets gamla huvudbyggnad har sin huvudfasad mot tomtens parkliknande inre, vilket medfört att man närmar sig huvudingången oansenligt snett bakifrån.

Byggnadsbeståndet på museitomten är från olika epoker, den äldsta byggnaden är från 1700-talet, de senaste tillbyggnaderna från 2000-talet. Längs tomtgränsen ligger de sr-märkta historiska byggnaderna. Museets huvudbyggnad från 1963 med sin tillbyggnad från 2005 är inte skyddade.

Gustav Wasas gata året 2018.
(Bilaga: 011_6_1_A.jpg)

Gustav Wasas gata från torget.
(Bilaga:011_6_7_A.jpg)

3.2.4 Detaljplaneläget

För området gäller en detaljplan från år 2002, men en planändring har påbörjats, och tävlingens vinnande förslag kommer att utgöra grunden för den nya planen.

På området finns inte giltig generalplan.

I Nylands landskapsplan har tävlingsområdet följande markeringar:

Område för centrumfunktion, regioncentrum, kulturmiljö av intresse på landskapsnivå.

3.2.5 Trafikarrangemang

Tomtens anslutning till gatunätet är krävande. Gatorna är smala, och de två gamla byggnaderna på museitomtens norra kant ansluter till gatan utan trottoar.

Staden planerar att ordna trafiken så att bussar och personbilar dirigeras att köra till centrum via hamnen, så att trafiken till museet kommer från väster, längs Gustav Wasas gata.

Till fots når man museet relativt bra från torget, och staden planerar förbättringarna av trottoarerna längs Gustav Wasas gata.

I Ekenäs centrum finns inte separata cykelvägar.

På lång sikt vill man minska på biltrafiken, men för närvarande är de smala gatorna runt tävlingskvarteret dubbelriktade.

För museerna och Stiftelsen Pro Artibus bör på tomten anvisas sammanlagt två parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning. Personalens parkering ordnas längre bort, och behöver inte beaktas i tävlingsförslaget. Museets besökare hänvisas till gatuparkering på allmänna p-platser.

För besökare som kommer med buss bör ordnas en avstigningsplats vid gatan/trottoaren. Bussarnas parkering ordnas på en grusplan ca. 1km från museet.

EKTA-museets servicetrafik och inlastning av stora föremål sker från Museigatans sida. Stiftelsen Pro Artibus har stora inlastningsdörrar mot Brunnsgatan.

Den nya museibyggnadens servicetrafik måste beaktas i tävlingsförslaget.

427 B Ida Finne xs

Akvarell av Ida Finne avbildar 1870-talet.
(Bilaga: 427 B Ida Finne.tif)

Elverket 01

Ritnigen från Elektrisk Central för Ekenäs Stad.ca. 1908.
(Bilaga:Elverket_01.jpg)

3.2.6 Växtlighet

På tomten finns värdefulla gamla träd och gräsmatta. En del av träden måste sannolikt fällas undan nybygget. Trädens placering är uppmätt, och ingår i avvägningskartan.

3.2.7 Marken och grundläggningsförhållanden

En grundundersökning har gjorts på tävlingsområdet, och på basen av den har det skrivits ett utlåtande hur byggnadens grund skall utföras.

Tomten är sluttande, höjderna varierar mellan +3,5 och +7,75 i koordinatsystemet N60

Tävlingsområdets höjder varierar mellan +5,0 och +6,7.

3.2.8 Kommunalteknik

Kommunalteknik finns under gatorna enligt kartbilaga.

Elverket 02

Postkort från 1909.
(Bilaga: Elverket_02.jpg)

011 6 1 D xs

Stiftelsen Pro Artibus byggnad år 2018.
(Bilaga: 011_6_1_D.jpg)