Tavoitteet

PROJEKT ALBERT kutsukilpailu

4.1. Keskeiset tavoitteet

Hankkeella on useita keskeisiä tavoitteita.

Albert de la Chapellen taidesäätiön tavoitteet:

 • Rakentaa museorakennus, joka on houkutteleva, kiinnostava ja itsessään taideteos.
 • Taidekokoelmien esille tuominen, niiden säilyttäminen ja laajentaminen.
 • Tarjota tilaa vaihtuville näyttelyille.
 • Olla paikallisesti tärkein ja kansallisestikin merkittävä, ainutlaatuinen taidemuseo.
 • Suunnitella museo huolellisesti, ja rakentaa se laadukkaasti.
 • Olla vahvasti paikallinen (Albert de la Chapelle on kotoisin seudulta).

EKTA museon tavoitteet/toiminnalliset tavoitteet:

 • Toteuttaa koko korttelin kattava, yhtenäinen museokokonaisuus, joka käsittää EKTA-museon, Pro Artibus -säätiön tilat, ja nyt suunniteltavan museorakennuksen.
 • Luoda koko alueen porttirakennus, jossa yhteinen info ja lipunmyynti.
 • Lisätä museon näkyvyyttä Kustaa Waasan kadulle ja yleisemmin kaupungille päin.
 • Saada lisää näyttelytilaa taide- ja vaihtuville näyttelyille.

Raaseporin kaupungin tavoitteet/kaupunkikuvalliset tavoitteet.

 • Luoda huomiopiste katukuvaan ja tuoda museokorttelia paremmin esille.
 • Lisätä kaupungin näkyvyyttä, ja sitä kautta turismia.
 • Parantaa museon ympäristön liikennejärjestelyitä.

Näiden tavoitteiden lisäksi tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita niin rakentaminen, käytön kuin huollon suhteen.

Rakennuksen tulee olla selvästi julkinen, näkyvä rakennus, mutta samalla liittyä ajattomalla tavalla kaupunkirakenteeseen, vahvistaen, elävöittäen ja kaunistaen sitä.

Näyttelytilojen valaistukseen (luonnon- ja keinovalo) on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Pohjatutkimuksen mukaan kellari on mahdollista toteuttaa.

Esisuunnittelussa uuden museorakennuksen on arvioitu voivan olla kooltaan noin 1100 ± 100 m², mutta kilpailijoille annetaan vapaus ehdottaa tästä poikkeava ehdotus, jos se täyttää suunnittelutehtävän perusedellytykset.

EKTA museon nykyiset tilat päärakennuksessa ovat laajuudeltaan 1118 br-m²/ 920 hym², josta varsinaista näyttelytilaa on 470m².

Pro Artibus -säätiöllä on vastaavasti 585 br-m²/ 455 hym², josta varsinaista näyttelytilaa on 155m².

(Liite: 011_6_4_A.jpg)

4.2. Toteutusaikataulu ja kustannukset

Museon suunnittelu on tarkoitus aloittaa pian kilpailun ratkettua.

4.3. Suunnitteluohjeet

4.3.1. Alueen suunnitteluohjeet

Uuden taidemuseon tulee olla huomiota herättävä taideteos itsessään, ja samalla muodostaa korkealaatuinen ja kiinnostava kokonaisuus EKTA-museon ja Pro Artibuksen rakennuksen kanssa.

Museon tulee eheyttää katutilaa, ja täyttää Kustaa Vaasan kadun ja Kaivokadun rakentamaton kulma. Sen tulee olla koko museokorttelin sisäänkäynti, ja houkuttaa kävijöitä tutustumaan museoihin.

Sekä jalankulku että auto- ja bussiliikenne tulee saada mahdollisimman sujuvaksi. Kustaa Vaasan kadun linjaukseen on mahdollista tehdä pieniä muutoksia.

Kilpailualueen puusto tulee huomioida mahdollisuuksien mukaan.

4.3.2. Huonetilaohjelma ja laajuus

Huonetilaohjelma, ks. liite.

Tilojen koot ovat ohjeellisia. Erityisistä arkkitehtonisista syistä pinta-alaa voi pienentää 10­–15%. Tapa millä huoneohjelmaa pienennetään, on kilpailijan harkinnassa. Kokonaisuuden toimivuus on kuitenkin ensisijainen, ja näyttelytilaa tarvitaan vähintään 620 m².

EKTA-museon nykyiset tilat ja toiminta on esitetty liitteessä.

Pro Artibus -säätiön tilat ja toiminta on esitetty liitteessä.

4.3.3. Teknilliset tavoitteet

Suunnitteluratkaisun tulee olla koko elinkaarensa huomioiden edullinen ja ekologisesti kestävällä pohjalla. Materiaalivalinnoissa suositaan prosessoimattomia, luonnollisia tuotteita, jotka ovat ajan saatossa osoittaneet pitkäikäisyytensä ja helppohoitoisuutensa.

Rakenteiden ja materiaalien valinnalla voidaan vaikuttaa oleellisesti sisäilman kosteus- ja lämpötasapainoon, ja oikeilla rakennusmateriaaleilla voidaan vaikuttaa huomattavassa määrin sisäilmaston IV-teknisen hallinnan tarpeeseen.

Taidemuseossa taiteen säilymiselle edullisin ilmankosteus ja tasainen lämpötila tulee voida ylläpitää kestävällä ja helppohoitoisella tavalla.

Rakennuksen käytön aikaiset kustannukset ovat rakennuskustannuksiin verrattuna korkeat; mitä paremmin tämä huomioidaan rakentamisessa, sitä edullisemmaksi rakennus tulee elinkaarensa aikana.

4.4. Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Tuomaristo tulee arvostelussaan painottamaan seuraavia seikkoja:

 • uuden museon korkeatasoinen tilallinen ja arkkitehtoninen ratkaisu sekä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen,
 • arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti vaikuttava museo ja museokorttelialue sekä uudisrakennuksen luonteva ja samalla luova sovitus nykyiseen museoalueeseen ja katukuvaan
 • Tammisaaren kaupunkikuvallisen ja historiallisen arvon huomioiminen
 • kestävän kehityksen huomioiminen tilaratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa
 • ratkaisun toteuttamiskelpoisuus ja esteettisten, toiminnallisten ja teknistaloudellisten tavoitteiden tasapainoinen ratkaiseminen.

Tuomaristo tulee teettämään (ulkopuolisen) laajuus- ja kustannusvertailun sekä tarvittavat tekniset tarkastelut ehdotusten parhaimmistosta lopullisen päätöksenteon pohjaksi.

Kokonaisratkaisun ansioita pidetään tärkeämpinä kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä.

Ilmakuva Projekt Albertin alueelta. (Liite: 009_027.jpg)